Oefentoets

Soort toets:stellingen met keuze voor ja of nee 
Totaal aantal items:40 
   
Items per hoofdstuk:  
Hoofdstuk 1Wat is sport?4
Hoofdstuk 2Geschiedenis van de moderne sport4
Hoofdstuk 3De Olympische Spelen4
Hoofdstuk 4Sport en ethiek4
Hoofdstuk 5Sportdeelname4
Hoofdstuk 6De sociale functies van sport4
Hoofdstuk 7Sport, economie, commercie en media4
Hoofdstuk 8Bewegen, gezondheid en bewegingsonderwijs4
Hoofdstuk 9De infrastructuur van de sportwereld4
Hoofdstuk 10Sportbeleid4

StellingJuistOnjuist
Het ‘dubbelkarakter van sport’ betekent: topsport en breedtesport
Competitie is een kenmerk dat hoort bij wat wordt genoemd ‘de harde kern van sport’
De breedtesport heeft een aanvoerfunctie en de topsport een aanjaagfunctie
Een voorbeeld van een intrinsiek motief om aan sporten te doen is: statusverwerving
Twee landen kunnen worden gezien als de bakermat van de moderne sport: de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland
In de beginfase werd het voetbal in Nederland vooral beoefend door rijkeluiszoontjes
Na de Tweede wereldoorlog werden de levensbeschouwelijk sportkoepels in ere hersteld
De tweede loopgolf speelde in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog
De klassieke Olympische Spelen hielden stand tot de eeuw waarin Jezus leefde
Een aantal van de eerste moderne Olympische Spelen stond organisatorisch niet op zich zelf
De ‘bijna-dood ervaring’ van de Olympische Spelen in de periode van 1968 tot 1988 had te maken met de gebrekkig financiële middelen van het IOC
Het legacy-vraagstuk rond de Olympische Spelen betreft de veiligheid van de Spelen
Een voorbeeld van een gevolgenethische uitspraak: “Dopinggebruik in de sport is in strijd met het beginsel van eerlijkheid."
Het Olympisch amateurideaal van Pierre de Coubertin stond ver af van de manier waarop door de oude Grieken sport werd bedreven
Formele Fair Play betekent dat de sporters zich moeten houden aan de geschreven regels van de sport
Paternalisme is het principe dat sporters zelf over hun gezondheid moeten kunnen beslissen
Versporting betekent: presteren en competitie worden in onze sport- en beweegcultuur steeds belangrijker
De RSO-norm houdt in: minimaal twaalf keer per jaar sporten
Het sportgedrag van tweede- en derdegeneratieallochtonen wijkt niet zoveel af van autochtonen, als we beseffen dat de allochtonen verhoudingsgewijs meer tot de lagere sociale klassen behoren
In het verenigingsleven zien we een ontwikkeling van service delivery-organisaties naar mutual support-organisaties
Sport is door haar competitie-karakter heel goed geschikt om een rol te spelen in identificatieprocessen van groepen mensen
Verborgen competitie in de sport (volgens socioloog Maarden van Bottenburg): de sociale degradatie en promotie van sporten
Een voorbeeld van integratie in sport: een toename aan interetnische contacten in de samenleving
De socioloog Robert Putnam heeft aangegeven dat maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, mogelijkheden bieden aan autochtonen en allochtonen om sociaal kapitaal op te bouwen
Het gebruik van sport door bedrijven en commercie in West-Europa begint na de Tweede Wereldoorlog
Er zijn drie soorten rechten bij sportsponsoring: communicatieve rechten, associatie-rechten en hospitality-rechten
Competitief evenwicht speelt een heel belangrijke rol in het Europese model om sportcompetities te organiseren
Het SMB-model is een afkorting voor Sport, Maatschappij en Bedrijfsleven-model
Het aantal inactieve volwassen Nederlanders schommelt tussen de twintig en dertig procent
Binnen de groep niet-westerse allochtonen voldoen Turkse Nederlanders minder aan de Beweegnorm dan Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond
Een belangrijk doel van de Oostenrijkse School in het bewegingsonderwijs was de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling door zelfwerkzaamheid
De vaknaam ‘Lichamelijke Oefening’ past heel goed bij de vormingsopvatting in het bewegingsonderwijs
NSA is de afkorting voor Nederlandse Sport Alliantie
De Koninklijke Vereniging leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) is een belangenorganisatie voor docenten LO en combinatiefunctionarissen c.q. buurtsportcoaches
Het NISB concentreert zich vooral op de topsport in Nederland
Voorbeelden van sportretailzaken zijn Intersport, Time Out Sport, SPORT 2000 en Runnersworld
Het beleid van de Nederlandse overheid om sport in te zetten als middel om sociale problemen op te lossen is gestart in de jaren dertig van de vorige eeuw
De Nederlandse overheid steunt nog steeds de ambitie van de Nederlandse sportwereld om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen
De buurtsportcoach is beleidsmatig de opvolger van de combinatiefunctionaris
Toename van sportparticipatie is een belangrijke beleidsdoelstelling van het NOC*NSF voor de periode 2013-2016