Oefentoets Het sportbeleid voor het hbo

Soort toets:stellingen met keuze voor ja of nee 
Totaal aantal items:32 
   
Items per hoofdstuk:  
Hoofdstuk 1Organisatie van de Nederlandse sportwereld4
Hoofdstuk 2Sportbeleid4
Hoofdstuk 3Geschiedenis van sportbeleid in Nederland4
Hoofdstuk 4Huidig sportbeleid NOC*NSF, rijksoverheid4
Hoofdstuk 5Sportparticipatie4
Hoofdstuk 6De sportvereniging4
Hoofdstuk 7Sociale functies van sport4
Hoofdstuk 8Sport, economie, commercie en media4

StellingJuistOnjuist
NCS is de afkorting voor Nederlandse Christelijke Sportbond.
Het aantal fitnessbedrijven in Nederland is ongeveer 1200.
Een vakbond voor werknemers in de sport is FNV Sport & Bewegen.
Voorbeelden van sportmarketingbedrijven zijn Intersport, SPORT 2000 en Runnersworld.
Definitie van beleid: een samenhangend geheel van middelen, instrumenten en tijdskeuzen op een bepaald terrein.
Een beleidsproces is een logische reeks opeenvolgende gebeurtenissen rond beleid, met een start (agendavorming) en een einde (beleidsbeëindiging).
Het sportbeleidsnetwerk: een aantal commerciële organisaties die een verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van beleid voor breedte- en topsport.
Burgemeester en wethouders bepalen het (sport)beleid in een gemeente.
Het beleid van de Nederlandse overheid om sport in te zetten als middel om sociale problemen op te lossen is gestart in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Naar een Veilig Sport Klimaat was een belangrijk project van de Nederlandse overheid en NOC*NSF van 2000 tot 2009.
De buurtsportcoach is beleidsmatig de opvolger van de combinatiefunctionaris.
Toename van sportparticipatie was een belangrijke beleidsdoelstelling van het NOC*NSF de laatste tien jaar.
Versporting van de samenleving betekent: sportbeoefening en sportief bewegen zijn in onze samenleving de afgelopen decennia enorm toegenomen.
De Sportagenda van NOC*NSF loopt van 2017 tot 2024.
NOC*NSF heeft als geëxpliciteerd doel dat zoveel mogelijk mensen in Nederland lid zijn van een sportvereniging.
Het sportbeleid van de rijksoverheid wordt vormgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Welzijn en Sport (OWS).
Een informele sportgroep is een groep mensen die met een zekere regelmaat samen sport en dat zelf organiseert.
Afgelopen decennia is er sprake van een toename van sportparticipatie onder de Nederlandse bevolking.
De nature<-opvatting gaat ervan uit dat het gedrag van mannen en vrouwen - ook op het gebied van sport en bewegen - aangeleerd wordt in een proces van opvoeding en socialisatie.
Het sportgedrag van mensen met een migratieachtergrond (zeker ‘tweede- en derdegeneratie’) wijkt niet af van mensen met een Nederlandse achtergrond in vergelijkbare sociaaleconomische situaties.
Een sportvereniging is wettelijk (als vereniging) een organisatie die rechten en plichten heeft, zoals dat ook geldt voor een natuurlijke persoon.
Vrouwen doen meer vrijwilligerswerk in de sport dan mannen en hoger opgeleiden meer dan lager opgeleiden.
Een open club wil naast de klassieke rol van organisator van de sport (de hoofdactiviteit) ook bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen, zoals welzijn en gezondheid.
De civil society is dat deel van de samenleving dat (veelal vrijwillige) organisaties omvat buiten de sfeer van overheid, markt en familie.
Sport is door haar competitie-karakter heel goed geschikt om een rol te spelen in identificatieprocessen van groepen mensen.
Verborgen competitie in de sport (volgens socioloog Maarten van Bottenburg): de sociale degradatie en promotie van sporten.
Een voorbeeld van integratie in sport: een toename aan interetnische contacten in de samenleving.
De socioloog Robert Putnam heeft aangegeven dat maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, mogelijkheden bieden aan burgers met en zonder migratieachtergrond om sociaal kapitaal op te bouwen.
Het gebruik van sport door bedrijven en commercie in West-Europa begint na de Tweede Wereldoorlog.
Er zijn drie soorten rechten bij sportsponsoring: communicatieve rechten, associatie-rechten en hospitality-rechten.
Competitief evenwicht speelt een heel belangrijke rol in het Europese model om sportcompetities te organiseren.
Het SMB-model is een afkorting voor Sport, Maatschappij en Bedrijfsleven-model.